#

ÇALIŞMA GRUPLARI PROTOKOLÜ

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KURULU (BÇK)  ÇALIŞMA PROTOKOLÜ

 

 1. TANIM: Bilimsel Çalışmalar Kurulu (BÇK), Çocuk Nefroloji Derneği Tüzüğünde “Daimi Kurullar ve görevleri” başlığı altında tanımlanan 21. Maddesi doğrultusunda bilimsel çalışma gruplarının çalışmalarını düzenleyen bir kuruldur.
 2. AMAÇ: Bu protokolün amacı, Bilimsel Çalışmalar Kurulu ve Bilimsel Çalışma Gruplarının (BÇG) yapısını ve görevlerini tanımlayıp, BÇG tarafından planlanan projelerin yürütülmesi ve sonuçlandırılması ile ilgili ilkeleri belirlemektir.
 3. BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KURULUNUN OLUŞUMU
 1. ÇND Tüzüğünün 21. Maddesi gereği Yönetim kurulu tarafından üç yıl süre için seçilir ve ÇND Yönetim Kuruluna karşı sorumlu olarak görev yapar.
 2. En az üç üyeden oluşur ve biri başkan olarak görevlendirilir.
 3. BÇK başkanı kendileri ile ilgili konularda Yönetim Kurulu toplantılarına çağrılır ve katılır. BÇK Başkanı geçerli mazereti nedeniyle toplantıya katılamıyorsa bir kurul üyesini vekil tayin eder.
 4. BÇK ile ilgili konularda karar alınabilmesi için BÇK Başkanı’nın Yönetim Kurulu toplantısında bulunması ve kararı onaylaması gereklidir. BÇK başkanı, Yönetim Kurulu karar defterini imzalamaz.
 1. BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KURULUNUN GÖREVLERİ
 1. Bilimsel Çalışma Kurulu (BÇK), Bilimsel Çalışma Gruplarının oluşturulması için Yönetim Kuruluna teklifte bulunur.
 2. Bilimsel Çalışma Gruplarının yapılanma esaslarını belirler
 3. Bilimsel Çalışma Gruplarında üye adaylarının tercihleri doğrultusunda dengeli dağılımını sağlar.
 4. Bilimsel Çalışma Grupları tarafından önerilen araştırma projelerini tartışarak son şeklinin verilmesine yardımcı olur.
 5. Bilimsel Çalışma Gruplarının projelerini ÇND yönetim kuruluna bildirerek, duyurulmasını sağlar ve çok merkezli katılımı özendirir.
 6. Derneğin diğer daimi kurulları ile bilimsel araştırmalar konusunda işbirliği yapılmasını sağlar.
 1. BİLİMSEL ÇALIŞMA GRUPLARININ (BÇG) YAPISI
 1. BÇG, yürütme kurulu ve üyelerden oluşur.
 2. BÇG yürütme kurulu bir başkan ve 4 yürütme kurulu üyesinden oluşur.
 3. BÇG yürütme kurulu başkan ve üyeleri Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent ya da en az 3 yıllık Çocuk Nefroloji Uzmanı olmalıdır.
 4. BÇG üyeleri, kendi arasından başkanını ve yürütme kurulu üyelerini seçer,
 5. BÇG üyesi olmak için ünvan, kadro ve mezuniyete bakmaksızın çalışma konusu ile ilgili alanda çalışıyor ve gönüllü olmak yeterlidir.
 6. Aynı anda birden fazla BÇG’de yürütme kurulu başkanı ve üyesi olunamaz.
 7. Aynı anda birden fazla BÇG’de üye olunabilir.
 1. BİLİMSEL ÇALIŞMA GRUPLARININ GÖREVLERİ
 1. BÇG çalışma alanlarında bilimsel projeler planlamak ve yürütmekle görevlidir. Bu bağlamda;
  1. Epidemiyolojik çalışmalar,
  2. Retrospektif ve prospektif çalışmalar,
  3. Randomize kontrollü çalışmalar,
  4. Ulusal ve uluslararası kılavuzlar yazılmasını planlayabilir.
 2. Her çalışma projesi için, BÇG yürütme kurulu tarafından bir proje grubu oluşturulur.
 3. Uygun görülen projelere finans kaynağı oluşturmak için, proje grubu ile birlikte gerekli girişimleri yapar.
 4. BÇG planlanan projeleri BÇK’ya sunar (ilk projeler BÇG kuruluşlarından itibaren en geç 6 ay içinde sunmalıdır).
 5. Uygulamaya giren projelerin ilerleme raporları ve sonuç raporları BÇG yürütme kurulları tarafından 6 ayda bir BÇK’ya sunulur.
 6. Sonuçlanan projelerden üretilecek makalelere, sırası ile proje grubu ve ardından projenin oluşmasında ve yazımında katkıda bulunanlar ile hasta veya veri sayısı en yüksekten en aza olacak şekilde diğer merkezlerden üyeler yazar olarak katılır (Yazar sıralaması ile ilgili kuralların projenin BÇK’ya sunumu aşamasında belirlenmesi önerilir).
 1. YÜRÜRLÜK

Bu çalışma protokolü ÇND Yönetim Kurulunda onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer ve bu tarihten itibaren bu konudaki çalışma protokolleri yürürlükten kalkmış olur.