#

ÜYELİK ŞARTLARI

DERNEĞE ÜYE OLMA
Derneğin asil, fahri ve onursal üyeleri vardır.

Asil Üyelik: Dernekler yasasında yazılı nitelikleri taşıyan ve dernekçe belirlenen üye aidatını ödemeyi taahhüt eden çocuk nefrologları ile pediatrik nefroloji yandal eğitiminde 1 yılını doldurmuş hekimler diğer şartları yerine getirmeleri halinde, dernek üyelerinden ikisinin yazılı önerisi ve Yönetim Kurulunun Kararı ile asil üye olabilirler. Dernek Yönetim Kurulu üyelik için yapılan başvuruları en çok 30 gün içinde üyeliğin kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlama ve istek sahibine yazı ile bildirmek zorundadır.

Fahri Üyelik: Dernekler Yasasında yazılı nitelikleri taşıyan tıp doktorları, psikologlar, biyokimya uzmanları, diyetisyenler, hasta ana-babaları ile Çocuk Nefroloji Derneği çalışmalarına ilgi duyan diğer bireyler; dernek üyelerinden ikisinin yazılı önerisi ile ve Yönetim Kurulunun Kararı ile fahri üye olabilirler. Dernek Yönetim Kurulu üyelik için yapılan başvuruları en çok 30 gün içinde üyeliğin kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlama ve istek sahibine yazı ile bildirmek zorundadır. Fahri üyeler istedikleri takdirde üye aidatını ödemeyebilirler.

Onursal Üyelik: Yurt içinde ve dışında derneğe yakın ilgi gösterenlere veya böbrek hastalıkları konusunda önemli hizmetleri bulunanlara veya derneğin gelişmesine katkıda bulunanlara Yönetim Kurulu Kararı ile onursal üyelik verilebilir.

ÜYELİKTEN AYRILMA

  1. Dernek üyelerinin, üyelikten istifa etmesi için 6 ay önceden yazılı olarak başvurması gerekmektedir.
  2. Derneğin amaçlarına aykırı hareket eden üyeler Yönetim Kurulu’nun kararı ile geçici veya kesin olarak dernek üyeliğinden çıkarılırlar.
  3. Dernekten çıkarılan üye Yönetim Kurulunun verdiği karara karşı genel kurulda itirazda bulunabilir. Genel kurul kararını kabul etmeyen ve üyeliğine son verilen üyeler derneğin merkezinin bulunduğu şehirdeki mahkemeye müracaat edebilirler.
  4. Derneklere üye olma hakkını kaybeden üyelerin üyeliklerine Yönetim Kurulunca son verilir. Bu gibi üyelerin Yönetim Kurulu Kararına karşı hiçbir şekilde itirazları olamaz.
  5. Yıllık aidatı ödemeyen üyeler yazılı iki uyarıya rağmen tutumlarında ısrar etmeleri halinde son uyarıyı izleyen birinci ayın sonundaki Yönetim Kurulunda üyelikten çıkarılır. Durum yazı ile kişiye bildirilir, üyelik kartının iadesi istenir. Bu gibi kişilerin mazeret beyan ederek yeniden üyelik talep etmeleri halinde o yıldan geçerli ilk üyelik başvuru aidatının 10 katı kendilerinden talep edilir.
  6. Ölüm üyelerin doğal düşme nedenidir.

ÜYELİK HAKLARI
Hiç kimse derneğe üye olmaya ve dernekte kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir.
Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Dernek tüzüğünde üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınır farkı gösteren hükümler bulunmaz ve tüzüğe eşitliği bozan bazı ayrıcalık tanıyan hükümler bulunmaz ve tüzüğe eşitliği bozan veya bazı ayrıcalık tanıyan hükümler konulmaz.
Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanır.
Fahri üyeler istedikleri takdirde aidat verebilirler. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur.

Dernek tüzüğümüze göre çocuk nefroloji uzmanları ile çocuk nefroloji yandal eğitiminde 1 yılını doldurmuş hekimler derneğimize üye olabilmektedir.
Aşağıdaki evrakları tamamlanarak tarandıktan sonra sitemize yüklenmelidir
1. Üyelik başvuru dilekçesi,
2. Dernek üyesi hocalarımızdan ikisinin yazılı önerisi,
3. Nüfus cüzdanı önlü arkalı fotokopisi,
4. 2 adet vesikalık fotoğraf
5. O yıla ait üyelik ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu