#

TÜZÜK

ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
(01 Kasım 2010)

Madde 1 – DERNEĞİN ADI: Çocuk Nefroloji Derneği
Derneğin Merkezi: Ankara

Madde 2 – DERNEĞİN AMACI  :
Çocuk böbrek hastalıklarının tanı ve tedavileri ile ilgili en doğru bilgileri ülke çapında yayıp hastaların çağdaş yöntemlerle tedavi edilmelerini sağlamak ve uygulanacak önleyici tedbirlerle toplumumuza sağlıklı erişkinleri kazandırmaktır.
Amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve çalışma biçimleri :

 1. Ülke çocuklarının üriner sistem hastalıkları ile ilgili problemleri bilgisayarla derleyip genel koruyucu ve tedavi protokolleri hazırlamak.
 2. Hazırlanan protokoller doğrultusunda hastalara en iyi sağlık hizmetini vermek ve hastalara maddi manevi destekler sağlamak.
 3. Yönetim Kurulunun öngördüğü zamanlarda panel, seminer, mezuniyet sonrası kurs ve kongre gibi bilimsel faaliyetleri düzenlemek.
 4. Derneğe yayın organı kazandırarak ülke düzeyinde çağdaş nefroloji bilgilerini yaymak.
 5. Ülke içinde ve dışında aynı amaç doğrultusunda çalışan diğer kuruluşlarla ilişkiye girip ortak üyeli kurumlar oluşturmak.
 6. Nefroloji alanında çalışanlara yurtiçi ve dışında eğitim olanaklarını araştırarak maddi manevi destek sağlamak.
 7. Uzmanlık eğitimi ile ilgili çalışmalar yapmak, sürekli eğitim etkinlikleri düzenlemek ve eğitimi değerlendirmek amacıyla sınavlar yapmaktır.

Madde 3- DERNEK KURUCULARININ AD VE SOYADLARI, MESLEK VE SANATLARI, İKAMETGAHLARI VE TABİYETLERİ:

ÜMİT SAATÇİ
Pediatri Profesörü
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Meşrutiyet Caddesi No: 22/4 Kızılay – Ankara, T.C.Vatandaşı

FAİK TANMAN
Pediatri Profesörü
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
İstanbul, T.C.Vatandaşı

KERİMAN TINAZTEPE
Pediatri Profesörü
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
And Sokak No: 18/8 Çankaya – Ankara, T.C.Vatandaşı

ALPHAN CURA
Pediatri Profesörü
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Mithatpaşa Caddesi No: 1142/7 Güzelyalı – İzmir, T.C.Vatandaşı

NECMİYE TÜMER
Pediatri Profesörü
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Güvenlik Caddesi No: 90/17 Aşağı Ayrancı – Ankara, T.C.Vatandaşı

AYFER GÜR GÜVEN
Pediatri Profesörü
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Lojmanları Kepez – Antalya, T.C.Vatandaşı

AYŞİN BAKKALOĞLU
Pediatri Profesörü
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Köroğlu Caddesi Karlı Sokak No: 60/1 G.O.P. – Ankara, T.C.Vatandaşı

HULUSİ KOÇAK
Pediatri Profesörü
19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
Vehbi Gül Bulvarı Karaoğlanoğlu Sokak 17/6 Samsun, T.C.Vatandaşı

ENVER HASANOĞLU
Pediatri Profesörü
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ankara, T.C.Vatandaşı

AYDAN ŞİRİN
Pediatri Profesörü
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul T.C.Vatandaşı

SEVGİ MİR
Pediatri Profesörü
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
İnönü Caddesi No: 422/9 Hatay – İzmir, T.C.Vatandaşı

NURDAN KURAL
Pediatri Profesörü
Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi
2 Eylül Caddesi Erkara Apt. No: 129/6 Eskişehir, T.C.Vatandaşı

SEVİNÇ EMRE
Pediatri Profesörü
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
Mahmut Moralı Sokak 5/12 Bakırköy – İstanbul, T.C.Vatandaşı

GALİP KÖSE
Pediatri Profesörü
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
İnönü Caddesi No: 767/5 Hatay – İzmir, T.C.Vatandaşı

NESRİN BEŞBAŞ
Pediatri Profesörü
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kovan Sokak No: 59/3 Aydınlıkevler – Ankara, T.C.Vatandaşı

Madde 4 – DERNEĞE ÜYE OLMA:
Derneğin asil ve onursal üyeleri vardır.
Asil Üyelik : Dernekler yasasında yazılı nitelikleri taşıyan ve dernekçe belirlenen üye aidatını ödemeyi taahhüt eden çocuk nefrologları ile pediatrik nefroloji yandal eğitiminde 1 yılını doldurmuş hekimler diğer şartları yerine getirmeleri halinde, dernek üyelerinden ikisinin yazılı önerisi ve Yönetim Kurulunun Kararı ile asil üye olabilirler. Üyelik müracaatı  yazılı olarak yapılır. Dernek Yönetim Kurulu üyelik için yapılan başvuruları en çok 30 gün içinde üyeliğin kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlama ve istek sahibine yazı ile bildirmek zorundadır.
Onursal Üyelik : Yurt içinde ve dışında derneğe yakın ilgi gösterenlere veya böbrek hastalıkları konusunda önemli hizmetleri bulunanlara veya derneğin gelişmesine katkıda bulunanlara Yönetim Kurulu Kararı ile onursal üyelik verilebilir. Onursal üyeler üye aidatı ödemezler.

Madde 5 – ÜYELİKTEN AYRILMA:

 1. Dernek üyelerinin, üyelikten istifa etmesi için yazılı olarak başvurması gerekmektedir.
 2. Derneğin amaçlarına aykırı hareket eden üyeler Yönetim Kurulu’nun kararı ile kesin olarak dernek üyeliğinden çıkarılırlar.
 3. Dernekten çıkarılan üye Yönetim Kurulunun verdiği karara karşı genel kurulda itirazda bulunabilir. Genel kurul kararını kabul etmeyen ve üyeliğine son verilen üyeler derneğin merkezinin bulunduğu şehirdeki mahkemeye müracaat edebilirler.
 4. Derneklere üye olma hakkını kaybeden üyelerin üyeliklerine Yönetim Kurulunca son verilir. Bu gibi üyelerin Yönetim Kurulu Kararına karşı hiçbir şekilde itirazları olamaz.
 5. Yıllık aidatı ödemeyen üyeler yazılı iki uyarıya rağmen tutumlarında ısrar etmeleri halinde son uyarıyı izleyen birinci ayın sonundaki Yönetim Kurulunda üyelikten çıkarılır. Durum yazı ile kişiye bildirilir, üyelik kartının iadesi istenir. Bu gibi kişilerin mazeret beyan ederek yeniden üyelik talep etmeleri halinde o yıldan geçerli ilk üyelik başvuru aidatının 10 katı kendilerinden talep edilir.
 6. Ölüm üyelerin doğal düşme nedenidir.

Madde 6 – ÜYELERİN HAKLARI:
Hiç kimse derneğe üye olmaya ve dernekte kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir.
Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanır.
Fahri üyelerin oy hakkı yoktur.

Madde 7 – DERNEĞİN ORGANLARI: 
Derneğin asli organları Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Haysiyet Divanı’dır.
Yardımcı organları ise Daimi Kurullar’dır.

Madde 8 – GENEL KURUL:
Dernek kayıtlı üyelerinden oluşan en yetkili kuruldur.

 1. Dernek tüzüğünde belirlenen zamanlarda olağan
 2. Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.

Olağan Genel Kurul toplantısı 3 (üç) yılda bir Haziran ayında yapılır. Genel Kurul
Toplantıya Yönetim Kurulunca çağırılır.
Denetleme Kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu Genel Kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerinden birinin müracaatı üzerine mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirilir.

Madde 9 – ÇAĞRI USULÜ:
Yönetim Kurulu dernek tüzüğüne göre Genel Kuruluna katılma hakkı bulanan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler en az on beş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanmaması nedeni ile toplantı yapılamazsa ikinci toplantının hangi gün saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman yedi günden az altmış günden fazla olamaz.
Toplantı çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa bu durum geri bırakma sebepleri belirtilmek suretiyle ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç  altı ay içinde yapılması zorunludur.
Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
Tüzüğün gazatede yayınlandığı günü izleyen altı ay içinde ilk genel kurul toplantılarını yapmak ve organlarını oluşturmak zorundadırlar.
Bu zorunluluğa uyulmaması halinde mahallin en büyük amiri derneğin kendiliğinden dağıldığına karar verir.

Madde 10 – TOPLANTININ YERİ:
Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılmaz.

Madde 11 – TOPLANTI YETER SAYISI:
Genel kurul dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır.
İlk toplantıda yeterli sayı sağlanmazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

Madde 12 – TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ:
Dernek Genel Kurul toplantıları ilanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır.
Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunda düzenlenen listedeki adların karşısına imza koyarak toplantı yerine giderler.
11.madde de belirtilen tam sayı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.
Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan vekili ve iki sekreter seçilir. Toplantı yönetimi genel kurul başkanına aittir. Sekreterler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla beraber imzalar, toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir.

Madde 13 – GENEL KURULDA GÖRÜŞÜLECEK HUSUSLAR:
Genel Kurul Toplantısında yalnız yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Madde 14 – GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:
Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 1. Dernek organlarının seçilmesi
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi
 3. Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi
 4. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi
 5. Derneğin maddi yatırımları, harcamaları ve kazanç kaynağı sağlamak amacıyla girişimleri konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
 6. Derneğin uluslar arası faaliyetlerde bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması
 7. Derneğin kapatılması
 8. Mevzuata ve dernek tüzüğünde Genel Kurulda yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi
 9. Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak ve şube kurucularına yetki vermek

Madde 15 – TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ :
Tüzükte yapılacak değişiklikler Genel Kurul toplantısında üyelerin 2/3 ekseriyetinin kabulü ile olur.

Madde 16 – YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ:
Yönetim Kurulu yedi asil ve yedi yedek üyeden teşekkül eder. Genel Kurulca gizli oyla seçilir. Asil üyelerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Yönetim Kuruluna seçilen üyeler kendi aralarından bir Dernek Başkanı, Başkan Yardımcısı, Dernek Genel Sekreteri ve Saymanı seçerler.

Madde 17 – YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:
Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 1. Dernek tüzüğü uyarınca, derneğin amacı doğrultusunda en etkin şekilde çalışmasını sağlar.
 2. Oluşturduğu eğitim komisyonu önerileri doğrultusunda genel ya da bölgesel Nefroloji Eğitimi yaptırır.
 3. Derneğin yayın organının yetki ve sorumluluğunu üstlenip, yayınların düzenli çıkarılmasına ve üyelere ulaştırılmasını sağlar.
 4. Derneğin başarılı çalışmasını sağlamak amacıyla gerektiğinde kalıcı ya da geçici süreli personeli çalıştırma.
 5. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.
 6. Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunları on gün içinde mahallinin en büyük mülki amirliğine bildirmek.
 7. Daimi Kurullar’ın çalışmalarını yönlendirmek ve denetlemek.
 8. Daimi Kurul üyelerini 3 (üç yıl) süre ile atamak. Daimi Kurul Başkanlarının önerileri doğrultusunda bu kurulların üye sayılarını saptamak ve üyelerini seçmek.
 9. Dernek tüzüğünün ve mevzuatının kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Derneği başkan temsil eder, sorumlu yönetim kurulu dernek üyelerine koşullar gerektiğinde temsil yetkisi verilir.
Yönetim Kurulu, genel kurula karşı sorumludur. Genel kurula kadar derneğin Tüzük amaçları doğrultusunda ve etkin bir şekilde çalışmasını denetleme kurulu gözetir. Yönetim Kurulunun yetersizliğini saptaması halinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.

Madde 18 – YÖNETİM KURULU TOPLANTISI:

 1. Senede en az iki defa kararlaştırılan günlerde toplanır. Başkanın çağrısı yada iki üyenin yazılı başvurusu ile olağanüstü toplanabilir.
 2.  Toplantı en az yönetim kurulu üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ile gerçekleşir. Kararlar yönetim kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Görevden ayrılan üye yerine yedek listesi sırasına göre yedek üyeler görevi üstlenir. Toplantıya mazeretsiz üç kere katılmayan üyenin görevine Yönetim Kurulu Kararı ile son verilir.
 3. Çeşitli nedenlerle Yönetim Kurulu sayısında görevi yürütecek yeterli çoğunluk kalmadığında genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinin birinin başvurusu üzerine mahallin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak üyeleri arasında seçeceği üç kişi bir ay içinde genel Kurulu toplamakla görevlendirilir.

Madde 19 – DENETLEME KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ :
Denetleme kurulu üç asil ve üç yedek üye olmak üzere Genel Kurulca seçilir. Bu kurul denetleme görevini dernek Tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar. Denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.
Yönetimden sorumlu kentin denetim kurulu derneğin tüm şubelerini denetleme yetkisine sahiptir. Şubelerin kazançlarını inceleyerek dernek ana kasasına gelirin yeterince ve zamanında ulaşmasında yetkili ve sorumludur.

Madde 20 – HAYSİYET DİVANI TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ:
Haysiyet divanı üç asil ve üç yedek olmak üzere Genel Kurulca seçilir.
Haysiyet divanı, derneğin amacına aykırı davrananlar hakkında takibat açar ve görüşünü yönetim kuruluna bildirir.

Madde 21 – DAİMİ KURULLAR

Daimi kurullar ve görevleri şunlardır:

Daimi kurullar yönetim kurulu tarafından üç yıl süre için seçilir ve yönetim kuruluna karşı sorumlu olarak görev yaparlar. Daimi Kurullar en az üç üyeden oluşur ve biri başkan olarak görevlendirilir.
Daimi Kurul Başkanları kendileri ile ilgili konularda Yönetim Kurulu toplantılarına çağrılır ve katılır. İlgili Daimi Kurul Başkanı geçerli mazereti nedeniyle toplantıya katılamıyorsa bir kurul üyesini vekil tayin eder. Daimi kurullarla ilgili konularda karar alınabilmesi için konuyla ilgili Kurul Başkanı’nın Yönetim Kurulu toplantısında bulunması ve kararı onaylaması gereklidir. Daimi Kurul Başkanları Yönetim Kurulu Karar defterini imzalamaz. Ancak, her toplantının ilk karar maddesinde toplantıya katılan Daimi Kurul Başkan(lar)ı (veya vekilleri) ismen zikredilir.

Daimi Kurullar ve Görev Alanları şunlardır:

a- Kayıt ve İstatistik (Registry) Kurulu: Çocuk nefroloji alanında ulusal kayıt programını oluşturmak ve uluslar arası kuruluşlarla (ESPN, IPNA vb.) bu alanda işbirliklerini geliştirmek ve yürütmek.
b- Kongre ve Toplantı Düzenleme Kurulu: Ulusal Çocuk Nefroloji Kongrelerini ve diğer  bilimsel toplantıların planlaması, düzenlemesi ve yürütülmesiyle görevlidir.
c- Uluslararası Bilimsel İlişkiler Kurulu: Uluslararası Bilimsel ve Eğitimsel Kuruluşlarla ilişkilerin yürütülmesi ve Çocuk Nefrolojisinin uluslararası alanda tanınması ve Dünya Nefrolojisine bilimsel ve eğitimsel entegrasyonunu sağlamakla görevlidir.
d- Bilimsel Çalışmalar Kurulu: Çalışma gruplarının bilimsel çalışmalarını organize etmekle görevlidir.

Madde 22 – ÇALIŞMA ORGANLARINA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ:
Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde Denetim Kurulu Başkanı tarafından Yönetim ve Denetleme Kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ile ikametgâhları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

Madde 23 – KENT ŞUBELERİNİN KURULUŞLARI, GÖREV ve YETKİLERİ:
Çocuk Nefroloji Derneği gerçekte bir şubeler topluluğudur.
Dernek Şubeleri, Genel Kurul Kararı ile gerekli görülen yerlerde açılabilir. Bu yazıda kurucuların adı ve soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, mesleği, ikametgâhı ve tabiiyeti ile şube merkez adresi bildirilir ve yazıya dernek tüzüğünden bir örnek ile yetki belgeleri eklenir.
Şubelere üye olmak için derneğe üyelik koşulları sağlanmalıdır.
Şube üyelerinin tamamı Genel Merkez Genel Kurulu’na katılır.
Şubenin görevleri şunlardır:
Dernek tüzüğü uyarınca derneğin amacı doğrultusunda en etkin şekilde çalışmasını sağlar.
Şube Denetim Kurulu, dernek denetim kuruluna karşı sorumlu olarak çalışır ve kendi şubesinin her türlü çalışmasını ve mali işlerini denetler.

Madde 24 – ŞUBELERİN ORGANLARI:

 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetleme Kurulu ve denetçi oluşturur

Madde 25 – ŞUBE GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:
Şube genel kurulunda aşağıdaki hususlar görüşülüp karara bağlanır.

 1. Şube organlarının seçilmesi
 2. Yönetim ve denetim kurumları raporlarının görüşülmesi, yönetim kuruluna ibra edilmesi
 3. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi

Madde 26– ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ GÖREV VE YETKİLERİ:
Yönetim kurulu beş asil beş yedek üyeden teşekkül eder. Genel kurulca gizli oyla seçilir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağırılması zorunludur. Yönetim kuruluna seçilen üyeler kendi aralarında bir Dernek Başkanı, Başkan Yardımcısı, Dernek Genel Sekreteri ve Saymanını seçerler.

Madde 27 – ŞUBE YÖNETİMİ KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

 1. Dernek tüzüğü uyarınca, derneğin amacı doğrultusunda derneğin en etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak
 2. Eğitim komisyonu önerileri doğrultusunda nefroloji eğitimi yaptırmak
 3. Derneği başkan temsil eder ancak, sorumlu yönetim kurulu, dernek kurulu üyelerine koşullar gerektiğinde temsil verebilir
 4. Yönetim kurulu genel kurula karşı sorumludur. Genel kurula kadar derneğin tüzük amaçları doğrultusunda ve etkin bir şekilde çalışmasını denetleme kurulu gözetir. Yönetim kurulunun yetersizliğini saptaması halinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.

Madde 28 – ŞUBE DENETLEME KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ:
Denetleme Kurulu üç asil ve üç yedek üye olmak üzere genel kurulca seçilir. Bu kurulu denetleme görevini dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar. Denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Madde 29 – DERNEĞİN GELİRLERİ, GİDERLERİ VE MALİ HÜKÜMLERİ:
Derneğin gelirleri şunlardır:

 1. Üye ödentileri
 2. Bağışlar
 3. Hükümet, Belediye, Dernekler, Müesseseler ve diğer teşekküller tarafından yapılacak yardımlar
 4. Dernekçe düzenlenen balo, yayınlar, kongreler ve buna benzer çalışmalardan elde edilecek gelirler
 5. Şube gelir kaynakları madde-29’daki gibidir. Şubeler yıllık üye ödentilerinin yarısını, diğer yollardan sağlanmış yıllık toplam gelirin %20’sini derneğin yönetim kurulu hesabına gönderirler. Şubelerden aktarılan bu meblağlardan dernek hesabı olarak şubenin kendi hesabından ayrı tutulur. Dernek yönetiminden sorumlu yönetim kurulu dernek adına düzenlediği bilimsel toplantılardan elde ettiği kazancı dernek hesabına yatırırlar. Yönetimden şubeye yapılan bağışlarla, bilimsel toplantı dışında düzenlenen sosyal etkinliklerden elde edilen kazançları yönetimden sorumlu şube kendi hesabına geçirir ancak bu kazancın %20’si diğer şubelerde olduğu gibi dernek hesabına aktarılır.
 6. Derneğin paraları Milli Bankalardan birisine yatırılır. Bankalardan para Başkan, Sekreter, Saymandan ikisinin ortak imzaları ile veya Yönetim Kurulu tarafından yetki belgesi verilen kişi(ler) tarafından çekilir. Yönetim Kurulunun saptayacağı kadar para saymanın sorumluluğunda dernek kasasında tutulabilir.
 7. Başkan aynı zamanda ödeme amiridir. Masraf ve ödeme evrakında sayman imzası bulunur.
 8. Bu faaliyetler sürdürülürken sermaye üzerinden kazanç dağıtılamaz. Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine kazanç üzerinden hisse verilemez.

Derneğin giderleri şunlardır:
a. Genel kurul giderleri
b. Toplantı giderleri
c. Yayımlanacak kitap ve benzeri basılı materyal giderleri
d. Dernek amaçlarına uygun her türlü faaliyetin gerektirdiği diğer giderler

Derneğin gelir ve giderlerinin izlenmesinde uyulacak ilkeler şunlardır: 
Derneğin her türlü geliri, 5253 sayılı Dernekler Kanunu hükümlerine uygun şekilde alındı belgesi ile, her türlü gideri de harcama belgesi ile belgelendirilir. Alındı belgelerinde ilgilinin açık kimliği ve imzası bulunacaktır. Bankalar aracılığı ile gelir toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Bu belgelerin beş yıl saklanması zorunludur.Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile mevzuatın öngördüğü koşullar dikkate alınarak bastırılır.Dernek adına bağış, yardım toplamaya yetkili kişi veya kişiler Yönetim Kurulunca belirlenerek açık kimlikleri mahalli mülki amirliğine bildirilecektir.Adlarına düzenlenecek onaylı ve resimli kimlik kartlarıyla bu kişi veya kişiler ödenti, bağış, yardım ve benzeri gelirleri toplamaya yetkilidirler.Bunlar dışında kimse para toplamaya yetkili değildir.

Madde  30: DEFTER VE KAYITLAR
Dernek kayıtları için Noter tarafından veya dernekler biriminden onaylanmış aşağıdaki defterler tutulur:
a. Üye kayıt defteri: Derneğe üye olanların kimlikleri, derneğe giriş tarihleri, yıllık aidatları bu deftere yazılır.
b. Karar defteri: Yönetim Kurulu kararları, tarih ve sayı verilerek bu deftere yazılır. Kararlar toplantıya katılan başkan ve üyeler tarafından imzalanır.
c. Gelen-Giden Evrak defteri:Gelen ve giden evrak, tarih ve sayı verilerek bu deftere kaydedilir.Gelen evrakın asılları, giden evrakın kopyaları dosyalarında saklanır.
d. Gelir-Gider defteri: Dernek adına alınan tüm paraların alındıkları ve harcanan paraların verildiği yerler, açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
e. Bütçe defteri: Bütçe, kesin hesap ve bilançolar bu deftere işlenir.
f. Demirbaş defteri: Derneğe ait demirbaş eşya, marka, satın alınış tarihi ve benzeri özellikleri belirtilerek bu deftere kaydedilir.
İlk üç defterin gereği gibi tutulmasından Yönetim Kurulunun Genel Sekreter üyesi, ikinci üç defterin tutulmasından Sayman üye sorumludur.
Yukarıda sayılan defterler dışında 5253 sayılı Dernekler Kanununun 11.maddesinin 4. fıkrası uyarınca yönetmelikle belirlenen tutulması zorunlu defterler ayrıca tutulur.

Madde  31: YARDIM VE İŞBİRLİĞİ
Dernek, tüzüğünde belirtilen amaçları gerçekleştirmek için benzer amaçlı derneklerden ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım alabilir ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunabilir.  Dernek, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanına giren konularda ortak proje yürütebilir.Bu projelerde kamu kurum ve kuruluşları, proje maliyetlerinin en fazla yüzde ellisi oranında ayni veya nakdi katkı sağlayabilir.

Madde 32: GİRİŞ AİDATI  VE YILLIK ÖDENTİ MİKTARI: ÜYE AİDATLARI:
Dernek giriş aidatı ve yıllık aidat Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Madde 33: YABANCI DERNEK VE KURULUŞLARCA İLİŞKİSİ:
Derneğin, yabancı ülkelerdeki dernek ve kuruluşların üyelerini Türkiye’ye davet etmesi veya yabancı dernek ve kuruluşların davetlerine uyarak üyelerini ve/veya temsilcilerini yurt dışına göndermesi, Dışişleri Bakanlığı’nın ve ilgili Bakanlığın görüşü alınarak İçişleri Bakanlığı’nca  verilecek izine bağlıdır.

Madde 34: YASAK FAALİYETLER:

 1. Dernek, tüzüğünde gösterilen amaç ve bu amacı gerçekleştirmek üzere sürdürüleceği bildirilen çalışma konuları ve biçimleri dışında faaliyette bulunamaz.
 2. 5353 sayılı kanunun 30.maddesinde dernekler için yasaklanan amaçlar doğrultusunda faaliyet gösteremez.
 3. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Kolluk Kuvvetlerinin hizmetleri ve mensuplarının bütün hakları ile ilgili kanuni hükümlerin uygulanmasına veya yeni hükümler konmasına dair faaliyetlerde bulunamaz.
 4. Dernek yöneticileri, derneği temsilen tüzüklerinde belirtilen amaç ve faaliyet biçimlerine uymayan toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılamaz veya beyanda bulunamazlar ve dernek mensuplarını bu yolda harekete teşvik edemezler.

Madde 35: GENEL KURUL KARARLARI İLE FESİH:
Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde 9.maddeye göre ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilemesi zorunludur.
Derneğin feshi beş gün içerisinde mahallin en büyük mülki idare amirliğine Yönetim Kurulu tarafından yazı ile bildirilir.
Bir derneğin kapatılması için dava açıldıktan sonra, derneğin Genel Kurulu tarafından verilen fesih kararı, açılmış bulunan davanın yürütülmesine ve kapatma kararı verilmesi halinde doğacak hukuki sonuçlara engel olmaz.

Madde 36: MAHKEME KARARI İLE FESİH:

 1. Yetkili mercilerce onuncu madde gereğince yapılan yazılı isteme rağmen kuruluş bildirisi ve eklerindeki kanuna aykırılık veya noksanlıklar otuz gün içinde giderilemezse
 2. Olağan Genel Kurul toplantısının zamanında yapılmaması halinde denetleme kurulunun veya üyelerinin 1/5 inin yazılı talebi üzerine, yönetim kurulu bir ay içinde genel kurulu toplantıya çağırmaz ise, üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hâkimliği üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırması için görevlendirir. Yine de toplantı gerçekleşmezse dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğinin yazılı ihtarı ve Cumhuriyet Savcılığının açacağı dava üzerine asliye hukuk mahkemesinin kararı ile feshedilir. Cumhuriyet Savcısı davada bulunur.

Madde 37: KENDİLİĞİNDEN DAĞILMIŞ SAYILMA:
Dernek kuruluş amaç ve şartlarını kaybettiği veya acze veya Yönetim Kurulunun tüzük gereğince kurulmasına imkân kalmadığı veya 25. maddede belirtilen yeter sayısının bulunmaması nedeniyle üst üste iki olağan Genel Kurul toplantısının yapılmadığı hallerde, kendiliğinden dağılmış sayılır. Kendiliğinden dağılma halinin tespiti, dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirinin kararı ile olur.

Madde 38: DERNEĞİN FESHİ HALİNDE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ:
Feshedilen veya kendiliğinden dağılmış sayılan derneğin mal, para ve haklarının tasfiyesi Genel Kurulun alacağı kararla veya Genel kurulca bir karar alınmamış veya genel kurul toplanmamışsa derneğin bütün para, mal ve hakları hazineye intikal eder.
Derneğin mahkemece kapatılması halinde bu bütün para, mal ve hakları hazineye intikal eder.

Madde 39DERNEĞİN BORÇLANMASI:
Dernek üçüncü şahıslardan borç almaz.

Madde 40:  DERNEĞİN İÇ DENETİMİ:
Derneğin iç denetimi Denetleme Kurulu tarafından yapılır.

Madde 41: DUYURU VE BİLDİRİMLER:
Dernek tarafından üyelere yapılacak tüm duyuru ve bildirimler üyelerin dernek kayıtlarındaki posta veya elektronik posta adreslerine yapılacaktır.  Adres değişiklerinin üye tarafından derneğe bildirilmesi zorunludur.

Madde 42: TÜZÜKTE YER ALMAYAN HUSUSLAR:
Bu tüzükte yer almayan konularda 5253 sayılı Dernekler Kanunu hükümleri uygulanır.